ПРОГРАМА 10 - ДНК МЕНИДЖМЪНТ - КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ. Всички права запазени.

 "ДНК мениджмънта определя измерението на социално-икономическото функциониране и създава предпоставки за устойчиво развитие на организационния процес"

                                                                                      - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

ДНК МЕНИДЖМЪНТ
ДНК мениджмънт е консултантска програма, която цели разработването и интегрирането на софтуеър за управление на човешкия ресурс в организацията. Този софтуеър има за цел да определи зоната на организационно функциониране и генерира пакет от управленски мерки, повишаващи равнището на устойчивост на организационното функциониране. Основна характеристика на този софтуеър е оценка на управленския потенциал, необходим за реализиране на поставените управленски цели; определяне на оптималното организационно функциониране, спрямо създалата се организационна динамика; и прогнозиране на очаквания управленски резултат. Това включва определяне равнището на съвместимост между поставените стратегически цели и реалната организационна динамика.
Този анализ на организационното функциониране дава възможност мигновенно да се определят организационните приоритети и да се изгради рамката на устойчивост на организационния процес.  

Този модул е част от консултантската практика на Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:

Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Център по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешкия ресурс в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моят център по управление.