Програма 1- СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ КАПИТАЛ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

 Тази програма се преподава на български и английски език. Тя е разработена от Виктор Хаджиев, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД. Всички права са запазени.

  
              "Най-обективната оценка за успеха на управленските процеси в
                организацията е управленският резултат
"
                                                                                                     - Виктор Ст. Хаджиев
д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

ОК-101
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО  РАЗВИТИЕ (BEXO.ORG)
Представя се интегриран модел за развитие компетенциите на бизнеса и икономическата активност на регионите. Този модул включва практическо обучение за аутсорсване на проекто-дейности към трети организации
[Този модул е разработен като неразделна част от инициативата за развитие на бизнеса към Център по управление - "Оупън Майнд" ЕООД.]

ОК-102
ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Определя се същността на корпоративната социална отговорност и механизмите на нейната практическа реализация. Разглеждат се водещите социално-отговорни практики, стимулиращи корпоративното развитие.

ОК-103
ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ФУНКЦИОНИРАНЕ
Фокусира се върху управленски дейности, създаващи социална стойност и повишаващи равнището на устойчиво социално-икономическо развитие. Определя се техният коефициент на полезно действие от гледна точка на целите за обществено развитие.

ОК-104
ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА
Разглеждат се зоните на обществено функциониране - зона на обществено тестване, приспособяване, асимилиране и безразличие. Идентифицират се приоритетите и мерките, стимулиращи устойчивото обществено развитие и социално-икономическо управление.

ОК-105
ФУНКЦИОНИРАЩО ОБЩЕСТВО
Устойчивото развитие на частния и обществения сектор е резултат от рационализирането на организационното поведение - синхронизиране на стратегическите дейности с поставените стратегически цели. Процеса на рационализация извежда на преден план новата роля на иноватевния мениджмънт за развитието на организацията и обществото.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:
Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешки ресурси в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моя център по управление.