ПРОГРАМА 2 - ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПИТАЛ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

 Тази програма се преподава на български и английски език. Тя е разработена от Виктор Хаджиев, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД. Всички права са запазени.


                        "Управлението е тясно свързано със способността на кадрите да
                         повишават устойчивото развитие на организацията, а ключът
                         към това развитие са управленските компетеции - знанието и
                         уменията на управленските кадри."

                                                                                                              - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

OK-201
ОРГАНИЗАЦИОННО ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ: МЕНИДЖМЪНТ НА ИНОВАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ
Устойчивото развитие на организацията зависи от способността на управленските кадри да определят управленските приоритети, възникващи в процеса на организационното развитие. Обект на анализ е съвместимостта между управленски процес, ситуации и компетенции.

ОК-202
ФУНКЦИОНАЛЕН УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД: УПРАВЛЕНСКА КОНЦЕПЦИЯ
Определят се управленските приоритети в процеса на организационното развитие и растеж. Дефинират се нови управленски понятия като продуктов, организационен и пазарен капитал. Обект на анализ е взаимодействието между организационната структура и управленското поведение.

ОК-203
СТРУКТУРНА РАМКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС: СИСТЕМЕН ПОДХОД
В този модул организацията се разглежда като система, чието развитие се определя от редица вътрешни и външни организационни фактори. Анализира се въздействието на тези фактори върху ефективното функциониране на организацията.

204
КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ
Процеса на рационализиране на организационното поведение зависи от способността на управленските кадри правилно да определят управленските цели, структура и процеси. Този модул дава възможност да се прецизира въздействието на управленските дейности върху организационното развитие - да се определи коефициента на полезност на тези дейности.

ОК-205
УПРАВЛЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ЛИДЕРСТВО
В този модул се разглежда ролята на лидерството за постигането на съвместимост между извършваната управленска дейност и средата, в която организацията извършва своята дейност. Определят се ключовите управленски качества и тяхното въздействие върху изпълняваната управленска дейност в различни организационни ситуации.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:
Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешки ресурси в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моите програми по управление.