ПРОГРАМА 3 - ОРГАНИЗАЦИОННА ЕКОЛОГИЯ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Тази програма се преподава на български и английски език. Тя е разработена от Виктор Хаджиев, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД. Всички права са запазени.

                  "Организациите не могат да се развиват в изолация. В резултат,
                  моята бизнес борса стимулира инициирането на взаимно-полезни бизнес
                   дейности по целесъобразни проекти. Тя създава естествена среда
                  за бизнеса, където резултатите са с не нулева сума."

                                                                                                - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

OE-301
ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ: ИНФОРМАЦИОННА РАМКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
Устойчивото развитие на организационния процес зависи от степента на развитие на организационния капитал. Този капитал от своя страна е функция от състоянието на управленския, технологичния и административен ресурс на организацията. Взети заедно тези ресурси изграждат рамката на устойчиво организационно функциониране и повишават управленската устойчивост - способността на организацията да инициира стратегически промени в среда с висока степен на неопределеност.

ОЕ-302
СИСТЕМНА РАМКА НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ ЦЕЛИ И СТРУКТУРА
Сегметирането на организационния процес се постига с помоща на структурния модел на организационно функциониране. Обект на анализ е системната карта на интегралния процес и оптимизирането на организационното поведение.

ОЕ-303
СИСТЕМНА РАМКА НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ
Устойчивото управленско поведение е функция на съвместимостта между  управленските компетенции и ситуации, възникващи при интегралния управленски процес. Прави се количествена и качествена оценка на въздействието на ключовите управленски компетенции върху управленското поведение.

ОЕ-304
СИСТЕМНА РАМКА НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ ЦЕЛИ И СТРУКТУРА
Устойчивото функциониране на организацията зависи от интегрираността на ключовите управленски дейности. Равнището на интеграция е предпоставка за иновации в организацията, синхронизиране на поставените цели и управленските дейности (рационализиране на организационното поведение), определяне на управленските приоритети и осъществяване на стратегическите промени в организацията.

ОЕ-305
СИСТЕМНА РАМКА НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ
Посредством динамиката на концептуалния управленски процес стратегическите управленски цели се трансформират в конкретен управленски резултат. Тази трансформация зависи от способността да се определи до каква степен потенциала на човешкия ресурс в организацията съответства на инициираните стратегически промени.

ОЕ-306
СИСТЕМНА РАМКА НА ЛОГИСТИЧНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ ЦЕЛИ И СТРУКТУРА
Повишаването на продуктовия и пазарен капитал зависи от характера на взаимодействието на организацията с нейните клиенти. Представя се системна карта на логистичния процес и нейната роля за повишаване ефективността в организацията. Разглеждат се ключовите фактори за постигането на устойчиво развитие на управленския процес.

ОЕ-307
СИСТЕМНА РАМКА НА ЛОГИСТИЧНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ
Взаимодействието на управленските кадри с техните клиенти е предпоставка не само за по-добро обслужване, но и за разкриване на възможности за нововъведения и повишаване функционалността на предлаганата стока или услуга. Управленските компетенции и тяхната практическа реализация зависят от способността на кадрите в организацията да капитализират това взаимодействие и да повишат устойчивостта на процеса на продажби.

ОЕ-308
СИСТЕМНА РАМКА НА ЕКСПЕРТНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ ЦЕЛИ И СТРУКТУРА
Организационната екология на експертния процес фокусира върху определяне на конкурентните предимства на организацията и формиране на оптимално управленско поведение. Разглеждат се зоните на организационно функциониране- зона на организационно оптимизиране, обновление, лидерство и специализация; и се идентифицират маркетинговите подходи, които повишават устойчивото развитие на организацията.

ОЕ-309
СИСТЕМНА РАМКА НА ЕКСПЕРТНИЯ ПРОЦЕС: УПРАВЛЕНСКИ СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ
Позиционирането на организацията в обществото е пряко зависимо от деловите й отношения с регионалните субекти. Тези отношения помагат не само да се изгради социално-отговорен имидж на компанията, но и да се повиши равнището на икономическа активност на съответния регион. Това се постига чрез изграждането на системна рамка на експертния управленски процес.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:
Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешки ресурси в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моя център по управление.