ПРОГРАМА 4 - КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Тaзи програма се преподава на български и английски език. Тя е разработена от Виктор Хаджиев, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД. Всички права са запазени.

                             "Когнитивната ефективност води до организационна ефикасност"

                                                                                                                  - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

КФ-401
КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ: МОДЕЛИ И ПОДХОДИ
Когнитивното функциониране е в основата при формирането на устойчиво управленско поведение. Търси се приложение на системния когнитивен модел в управленската практика. Анализира се интегралния когнитивен модел като база за определяне равнището на съвместимост между когнитивното и управленско функциониране.

КФ-402
КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ: 3D МЕНИДЖМЪНТ
Обект на анализ е когнитивната структура. Разграничават се нивата на когнитивно функциониране и се определя значимостта на всяко едно ниво за развитието на управленската практика. Определят се ключовите управленски компетенции и качества, както и степента на тяхното въздействие върху организационното развитие.

КФ-403
КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ: ИНТЕГРАЛЕН 3D МЕНИДЖМЪНТ
Устойчивостта на интегралния управленски процес зависи от степента на развитие на управленските качества и компетенции. Представя се управленска метрика, която трансформира когнитивното в управленско функциониране и определя степента на въздействие на ключовите управленски индикатори върху управленското поведение.

КФ-403
КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ: КОНЦЕПТУАЛЕН 3D МЕНИДЖМЪНТ
Разглежда се процеса на трансформация на когнитивното в управленско функциониране. Анализират се модели, даващи възможност да се предвиди управленското поведение и управленския резултат, в зависимост от спецификата на управленската ситуация.

КФ-404
КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ: ЛОГИСТИЧЕН 3D МЕНИДЖМЪНТ
Определя се рамката на устойчивото когнитивно функциониране, която е основата при изграждане на информационна рамка на организационния процес. Посредством инфо рамката се рационализира управленското поведение и се програмира организационното функциониране.

КФ-405
КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ: ЕКСПЕРТЕН 3D МЕНИДЖМЪНТ
Дефинират се ключовите управленски дейности на експертния процес и се определя значимостта на всяка една дейност за устойчивото развитие на управленската практика.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:
Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моиите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешки ресурси в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моя център по управление.