ПРОГРАМА 5 - СИТУАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Тaзи програма се преподава на български и английски език. Тя е разработена от Виктор Ст. Хаджиев, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД. Всички права са запазени.

  "Устойчивите управленски практики изискват устойчиви управленски концепции"

                                                                                                        - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

  Модулите към програма "СИТУАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ" имат за цел да рационализират организационното функциониране и да повишат равнището на ефективност на човешките ресурси в организацията. Това се постига чрез взаимодействието между компонентите на организационния процес. За целта се кодират 16 вида управленски ситуации и се определя равнището на съвместимост между тези ситуации и ключовите управленски цели, дейности, компетенции и процеси. Така се създава база за програмиране на организационното поведение и съкращаване времевата рамка за реализиране на стратегическите и управленските цели.

Тези модули също така дават възможност да се определят управленските приоритети за всяка една от разгледаните ситуации и съответно да се разкрият рисковите фактори, възникващи в процеса на организационно развитие. Концептуалният анализ на организационния процес се извършва на базата на информационната рамка на организационно функциониране. Тя дава възможност не само да се рационализира организационния процес, но и да се изгради нов тип управленски подход, който може да се определи като мениджмънт на иновативната съвместимост. Този подход не само оптимизира управленското поведение, но и повишава равнището на управленска устойчивост - способността на управленските кадри да инициират стратегически промени в зависимост от контекста на управленската ситуация.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:
Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешките ресурси в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моя център по управление.