ПРОГРАМА 6 - ТОПОЛОГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОНИЯ ПРОЦЕС

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Тaзи програма се преподава на български и английски език. Тя е разработена от Виктор Ст. Хаджиев, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД. Всички права са запазени.

    "Управленските дейности имат различен коефициент на полезно действие в различен организационен контекст"

                                                                                                            - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org 

  Устойчивото функциониране на организацията е възможно тогава, когато управленските кадри системно повишават административния капацитет на организацията. Най-общо това се постига чрез ограничаване и намаляване делът на административните (бюрократични) разходи спрямо производствените разходи. Ограничаването на административните разходи е възможно чрез целенасочено и системно измерване равнището на представяне на служителите в организацията. Основната задача на управленските кадри е да осмислят правилно управленските приоритети, необходими за постигането на поставените управленски цели в рамките на много кратък период от време. Това налага не само добро познаване на организационния процес, но и способността на управленските кадри да определят оптималния баланс от ключови управленски дейности, необходими за осъществяване на инициираните стратегически промени.
  Този баланс се постига след като се определи тежестта на всяка една от тези дейности върху организационното развитие и растеж и се вземат под внимание особеностите на управленската ситуация. Така се създава организационна динамика, която води до измерим и предвидим управленски резултат. На базата на създалата се организационна динамика се определя рамката на устойчиво организационно функциониране и се създават предпоставки за количествен и качествен растеж, както и за системно повишаване на организационните компетенции и равнище на конкурентоспособност. В моята управленска програма оптималният баланс от управленски дейности се определя на базата на равнището на съвместимост между зоната на организационно функциониране и коефициент на полезност на всяка една от ключовите управленски дейности.
  
Основен аргумент е, че устойчивото организационно функциониране е резултат от равнището на съвместимост между рамката на организационно функциониране и управленския потенциал на служителите в организацията. Това равнище на съвместимост на свой ред дава възможност не само да се повиши административния капацитет на организацията, но и да се определи нейният потенциал да инициира и успешно да реализира стратегически промени.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:

Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешкият ресурс в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моя център по управление.