ПРОГРАМА 7 - ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОГРАМИРАНЕ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Тaзи програма се преподава на български и английски език. Тя е разработена от Виктор Ст. Хаджиев, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД. Всички права са запазени.

        "Постигането на стратегическите и управленски цели е най-бързо тогава, когато в организацията се инициират високо съвместими управленски дейности"

                                                                                                    - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

ОП-701
ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОГРАМИРАНЕ
В този модул се разработват стратегически подходи за организационно развитие. Фокусът е върху оптимизирането на управленското поведение и  устойчивостта на организационното развитие. В частност, стратегическите подходи определят начина за постигане на стратегическите и управленските цели, като и необходимите ключови управленски качества и компетенции. Основен аргумент е, че осъществяването на стратегическите и управленски цели е най-бързо тогава, когато в организацията се инициират високо съвместими управленски дейности.
  
ОП-702
ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОГРАМИРАНЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ ПРОЦЕС
Едно от основните предизвикателства за устойчиво организационно развитие е определянето на синергията на управленския талант, необходим за реализиране на планираните стратегически цели. В този модул се прави количествена и качествена оценка на управленските умения и дейности, необходими за устойчиво организационно развитие в различни управленски ситуации, възникващи при аналитичния управлески процес. Създава се управленски профил на служителите в организацията. Този профил определя силните и слаби страни на всеки служител в различни управленски ситуации. Прави се оценка на реалния потенциал на организацията да инициира и успешно реализира належащи стратегически промени.
  
ОП-703
ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОГРАМИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОЦЕС
Устойчивото управление на човешките ресурси в организацията зависи от степента на профилиране на управленските кадри в тясна връзка с поставените стратегически цели. Обосновава се необходимостта от системна оценка на потенциала на управленските кадри да реализират инициирани стратегически промени в организацията. В случай на несъвместимост между управленски потенциал (необходими умения за реализиране на стартегическите промени в организацията) и управленско поведение (налични умения за осъществяване на тези промени) се повишава управленския риск и се създават предпоставки за турболентно организационно функциониране. Ролята на човешките ресурси е да балансира този риск, като се отложат необходимите стартегически промени или като моделира функционирането на човешките ресурси по начин, който отговаря на приетите стратегически приоритети. В този смисъл ролята на човешките ресурси в организацията е от стратегическо, а не оперативно значение. Тя се свежда не само до създаване на организационен профил на всеки служител в организацията, но и до оркестриране на желаните стратегически промени - определяне на функциите на служителите в процеса на управление на промяната в организацията.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:

Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Моите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешкия ресурси в организацията. ОБУ е интегрална част в процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моя център по управление.