ПРОГРАМА 9 - ОРГАНИЗАЦИОНЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ, 
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ
 - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ. Всички права запазени.

 "...организационна структура дава възможност да се рационализира организационното поведение и синхронизират управленските цели..."

                                                                                           - Виктор Ст. Хаджиев

д-р Виктор Ст. ХAДЖИЕВ, доктор по социално управление; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД; tel. 011359892519876, info@openmindmanagement.org

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ДИЗАЙН
Моделира се организационна структура по начин, който създава предпоставки за устойчиво функциониране на организацията. Тя се разработва в най-тясна връзка с управленския потенциал на организацията, развитието на управленския капацитет и повишаването на организационните компетенции. Този тип организационна структура рационализира организационното поведение и синхронизира управленските цели и задачи на всяко едно ниво в организацията. Създават се предпоставки за по-висока съвместимост между поставените стратегически цели и изпълняваните управленски дейности. Постига се системно повишаване на конкурентоспособността в организацията.

Този модул е част от консултантската практика на Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД.

За "Център по Управление - Оупън Майнд" ЕООД:

Центърът е основан през 2013г. към консорциум от организации Оупън Майнд. Той е автономен тинк-танк по управление, задачата на който е да стимулира развитието на социалното предприемачество - дейност насочена към стимулиране на общественно-икономическото развитие чрез иновации и най-добри управленски практики. Нашите проекти целят разработването на Оутлет за бизнес услуги (ОБУ) към Центъра по управление ОМ, както и разработването на софтуер за управление на човешкия ресурс в организацията. ОБУ е интегрална част от процеса на обучение и дава възможност за развитие на практическите знания и умения на участниците в моят център по управление.