Компетенции

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ,
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Програмите към Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД са моделирани да повишат знанията и уменията на изпълнителните директори и служители в частния и обществен сектор, както и на студенти в напреднала фаза на тяхното обучение. 

Обект на анализ са нови управленски категории (парадигми) - Организационна Екология, ДНК профил на организацията, 3D Мениджмънт и Ситуационен подход в управлението, повишаващи устойчивостта на организацията. Тези категории са изградени върху методологична база - "Когнитивна Топология", удобрена за патентоване от Световната Организация за Интелектуална Собственост (World Intellectual Property Organization-WIPO).

Организационната екология разглежда организацията като система, която повишава организационния капитал на базата на равнището на съвместимост между управленски цели, структура и дейности в зависимост от въздействието на вътрешните и външните социално-икономически, финансови и структурно-административни фактори.

ДНК профил-а на организацията помага да се определи оптималният баланс от управленски дейности, водещ до устойчиви управленски резултати в различни управленски ситуации.

3D - Мениджмънта определя устойчивото управленско поведение в различни управленски ситуации. Обект на алализ е равнището на съвместимост между управленски качества, компетенции, дейности и очаквания управленски резултат.

Ситуационният подход в управлението е методология за определяне устойчивостта на управленското поведение - ключови компетенции, фактори и показатели, формиращи оптимално управленско поведение.

д-р Виктор Ст. Хаджиев

 

Компетенции