Преподаватели

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ,
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Виктор Ст. Хаджиев

Творческа автобиография
Дисертация 1 на тема: „Когнитивна топология и управленско поведение”, С.А. "Д.А. Ценов" - Център по Управление Оупън Майнд ЕООД, ДНК Мениджмънт Бранд. Тази публикация е САМО за студенти на Център по Управление Оупън Майнд ЕООД или за лицензирани ДНК центрове по управление по Света.

Дисертация 2 на тема: "Мениджмънт на Функционалната Съвместимост", Център по Управление "Оупън Майнд" ЕООД, ДНК Мениджмънт Бранд. Тази публикация е САМО за студенти на Център по Управление Оупън Майнд ЕООД или за лицензирани ДНК центрове по управление по Света!

Тел: 0893519876;
E-mail: viktorh@dnamanagement.org

Образование:

2010 – 10. 2012 – докторант по „Социално управление” към катедра „Мениджмънт,” С.А. „Д.А. Ценов,” гр. Свищов;
1998 – 2000 магистър по „Политология,” към катедра „Политически науки,” университет „Саймън Фрейзър,” Бърнаби (Ванкувър), Канада;
1993 – 1998 магистър и бакалавър по „Международни отношения” към катедра „Международни отношения,” Университет за национално и световно стопанство,” гр. София (1993 - 1998)
1995 – диплома за завършено средно образование към Министерството на образованието, Флорида, САЩ (диплома № 648441 от 05/16/1995 г.);
1991 – диплома за завършено средно образование към 35-то СОУ с преподаване на руски език, София, България (диплома № 034999 от06/28/1991 г.).

Публикации и научни доклади:
Книги и Монографии – български:
Хаджиев, В. (2018) Стратегическо програмиране (Digital Genetics):ДНК Мениджмънт, второ преработено и допълнено издание, предстояща публикация, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, гр. София;
Хаджиев, В. (2016) Мениджмънт на функционалната съвместимост, предстояща публикация, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, гр. София; 162 стр.
Хаджиев, В. (2014) Организационна екология, "Импера Дизайн", Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, гр. София; 169 стр.
Хаджиев, В. (2013) Когнитивни модели и подходи в стратегическото управление, “Парадигма ”, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, София (второ допълнено и преработено издание) 287 стр.;
Хаджиев, В. (2012) Когнитивна топология и управленско поведение, Свищов,библ. „Стопански Свят,” Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД 211 стр.

Научни статии:

Хаджиев, В. (2016) Когнитивната архитектура на 21 век: ДНК мениджмънт, Център по Управление "Оупън Майнд" ЕООД (методологичен проект на РИА Чип ЕООД);
Хаджиев, В. (2016) Корпоративна социална отговорност и управленска устойчивост, Международна научно-практическа конференция, Нов Български Университет, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД София.
Хаджиев, В. (2015) Социално предприемачество и организационна динамика, Научни трудове, Пловдив, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД
Хаджиев, В. (2015) Функционален подход и организационно програмиране, Списание "Икономическа мисъл", Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, София
Хаджиев, В. (2015) Организационно функциониране и управленско поведение", НБУ, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, София
Хаджиев, В. (2014) 
Структурен модел на организационно поведение, сп. "Диалог", СвищовЦентър по управление Оупън Майнд ЕООД, София
Хаджиев, В. (2014) Структурна децентрализация и управленско поведение
, Списание "Икономическа мисъл", Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, София;  
Хаджиев, В. (2013) Микро-когнитивно функциониране и управленско поведение, Списание „Икономическа мисъл”, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, София;
Хаджиев, В. (2011) Лидерски подходи и устойчивост на управленския процес,Списание „Икономическа мисъл”, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, София;
Хаджиев, В (2010) Преосмисляне ролята на количествените модели и поведенческите подходи в стратегическото управление на фирмите, Списание „Икономическа мисъл”, Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД, София

Академичен статут:
Придобита образователна и научна степен „доктор” по професионално направление „3.7. Администрация и управление”; шифър на научна специалност – 05.02.20 – „Социално управление”.

Изследователски интереси:
Устойчивост на организационния процес; Административни цикли и управленска ефективност; Човешки капитал; Стратегическо програмиране; ДНК мениджмънт; Обществен капитал – социално предприемачество; Организационна екология – ефикасност на организационния процес; Организационен капитал - оптимално управленско поведение; Когнитивна топология; Системен подход в управлението.

Патенти:
2012 - Патент № PCT/CA2012/ 050715 – “Когнитивна топология: Нова управленска методология”, в процес на патентоване от Световната организация за интелектуална собственост/World Intellectual PropertyOrganization (СОИС/WIPO);

Специализация:
2015 - International Faculty Program, IESE Business School, Barecelona, Spain (had fun educating the best Management School in Spain how to  compute process dynamics of a case study);
2010 – обучение по мениджмънт към института „Питър Ф. Дръкър,”Клеърмонт, Калифорния, САЩ и получаване на лиценз за преподаване по тази програма;
2007 – Специалист по мироопазващи операции, ”Институт за обучениеи изследователска дейност към Организацията на обединените нации”(ООН), Ню Йорк, САЩ;
2003 – лятно училище на тема „Фискална децентрализация: Проблеми иперспективи” към Световната банка, САЩ;
2002 – Диплома по информационни системи, Компютърен колеж „Екстранк,”Ричмънд (Ванкувър), Канада.

Преподавателска дейност:
2013 - хонорован асистент - "Основи на управлението", есен 2013/2014 г. Университет за национално и световно стопанство, София, България;
2011 - гост преподавател по бизнес администрация – „Основи вуправлението,” есен 2011/2012 г., Международно висше бизнес училище,Ботевград, България;
2010 – гост преподавател по бизнес администрация – „Международна бизнес среда,” есен 2010/2011 г., Нов български университет, София, България;
2004 – асистент по бизнес администрация, есен 2004/2005, университет„Саймън Фрейзър”, Бърнаби-Ванкувър, Канада;
2000 – асистент по политология, лято 2000/2001, университет „СаймънФрейзър”, Бърнаби-Ванкувър, Канада;
1999 - асистент по политология, есен 1999/2000, университет „СаймънФрейзър”, Бърнаби-Ванкувър, Канада.

Участие в проекти и програми:
2011 – 2012 – участник в проект „Качествени обучения – ключ към насърчаването на младежкото участие,” сдружение „Оупън Майнд” по проект№ BG11/A4.3/2007/R2 – Национален център „Европейски младежки програми и инициативи,” Министерство на образованието, младежта инауката;
Конкретни резултати:
- участник в международен семинар и обмен на най-добри практики в областта на неформалното обучение между лидерите на младежки организации в Европа;

2003 – 2004
– участие в стажантска програма инициирана от Министерствотона външните работи на Канада;
Конкретни резултати:
- доклад на тема: „Интеграция на малцинствата в обществения сектор наБългария”;
- изготвил проектопредложение и осигурил финансиране за конференция на тема: „Атлантическите ценности като катализатор за повишаване на сигурността в Афганистан и региона: ролята на гражданскотообщество”
- участник в създаването на „Дейностна комисия за Българо-Американски инвестиции”;
- доклад на тема: „Насърчаване на стратегическото партньорство междуКанада и България”.

2002 – 2004 – „Инвестиционни стратегии в новата икономика,” към катедра„Бизнес администрация”, университет „Саймън Фрейзър,” Бърнаби-Ванкувър,Канада;
Конкретни резултати:
- доклад на тема: „Investment strategies in the new economy: A closer lookat prescriptive models through the lens of descriptive decision-making theories”;
- получил стипендия за докторската програма по „Бизнесадминистрация” към университета „Саймън Фрейзър”, Бърнаби, Канада;

2000 - 2001
– участие в проект в областта на международното развитие към„Канадската агенция за международно развитие” (Canadian InternationalDevelopment Agency);
Конкретни резултати:
- подготовка на участници в програма по между-културен обмен;
- участие по проект целящ развитието на образователната система вЧили;

1998 – участник в конференцията по международна сигурност -„Преосмисляне на сътрудничеството по въпросите на сигурността в Европа”,Фондация „Отворено общество,” Санкт Петербург, Русия;
Конкретни резултати:
- доклад на тема: „Предизвикателства пред сигурността на Балканите”;

1997
– международен наблюдател на общинските изборите в Босна иХерцеговина, изборен район Санкси Мост, към Организацията за сигурност исътрудничество в Европа (Organization for Security and Cooperation inEurope);
Конкретни резултати:
- осигурил провеждането на общинските избори в избирателен район на Сански мост;
- участник в обучение за провеждане на честни и демократични избори;
- участник в обучение за гражданска защита в Канадската военна база„Кленово листо”;

Чуждо-езикова подготовка:
Английски.

Управленски опит: 2009–към момента - Основател и собственик на мрежа от частни организации формиращи ДНК Мениджмънт Бранд, в т.ч. Сдружение "Оупън Майнд" - www.openmindfund.org; Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД - www.openmindmanagement.org; РИА ЧИП ЕООД -bexo.org; dnamanagement.org; и дистрибуторска компания "Оупън Майнд Трейд" ЕООД - www.wolfalarms.eu. Мойте организации насърчават Социалното Предприемачество, като предпоставка за иновно, демократично и пазарно-ориентирано социално-икономическо управление! - Виктор Хаджиев, ДНК Мениджмънт