Цели на програмите по управление

СВЕТА, КОЙТО ПОЗНАВАМЕ Е МНОГО ПО-СКУЧЕН ОТ ТОЗИ,
КОЙТО НЕ ПОЗНАВАМЕ - Център по управление "Оупън Майнд" ЕООД

Център по управление - "Оупън Майнд" има за цел да разработва програми по управление, които отговарят на съвременните предизвикателства, свързани с управлението на малки, средни и големи предприятия/организации, функциониращи във високо конкурентна и динамично променяща се бизнес среда. Задачите са да се повиши способността на управленските кадри да:
- улавят нюансите на процесите във външната и вътрешната фирмена среда и своевременно да реагират на тези процеси;
- формират управленски цели и инициират управленкси дейности, отговарящи на спецификата на управленската ситуация;
- оптимизират взаимодействието между фирмена стратегия, структура, процеси и управленско поведение в среда с висока степен на неопределеност.

Резултати от програмите по управление

След завършване на обучението по управление, обучаваните ще могат да:
- прилагат на практика специфичните модели, методи и подходи използвани в програмата;
- анализират системния характер на процесите и дейностите, протичащи в организацията;
- определят коефициента на полезност на извършваните организационни процеси, предвид поставените управленски цели и извършваните управленски дейности;
- правят оценка на риска на човешкия фактор в управлението;
- прилагат метода на когнитивната топология в бизнеса;
- коментират приноса на науката мениджмънт за развитието на обществото, като цяло, и организацията, в частност;
- определят ролята и отговорностите на организацията в обществото;
- определят ролята и въздействието на социалното предприемачество, като средство за насърчаване на иновациите в организацията, от една страна, и социално-икономическото обществено развитие, от друга.